Skyriaus įstatai

LSDP Panevėžio miesto skyriaus

           ĮSTATAI

 

 

1.Bendroji dalis.

1.1.LSDP Panevėžio miesto skyrius yra Lietuvos socialdemokratų partijos struktūrinis padalinys, veikiantis Panevėžio miesto savivaldybės teritorijoje.

1.2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi LSDP programa, statutu, skyriaus įstatais, kitais aukštesnių LSDP organų nutarimais.

1.3. Skyrius turi savo buveinę (Laisvės a.1, Panevėžys), antspaudą ir sąskaitas banke. Skyrius nėra juridinis asmuo, už skyriaus prievoles atsako LSDP.

1.4. Visi skyriaus organizuojami renginiai yra atviri, išskyrus tuos, kurie iš anksto paskelbti uždarais.

 

2.Pagrindiniai skyriaus uždaviniai.

2.1.Atstovauti LSDP Panevėžio mieste.

2.2.Plėsti partijos narių ir rėmėjų skaičių, įtraukiant juos į aktyvią partijos veiklą.

2.3.Analizuoti gyventojų nuomonę aktualiais miesto gyvenimo klausimais, kaupti duomenų bazes

2.4.Rengti savivaldybės rinkimų LSDP programą ir aktyviai dalyvauti savivaldybių rinkimuose.

2.5.Sudaryti ir tvirtinti LSDP kandidatų į savivaldybės tarybą rinkimų sąrašą.

2.6.Siūlyti kandidatus į Seimą Panevėžio miesto apygardose.

2.7.Aktyviai dalyvauti visose rinkimų, referendumų kompanijose.

2.8.Platinti tarp gyventojų LSDP spaudą ir kitą agitacinę medžiagą.

2.9.Organizuoti gyventojų susitikimus su LSDP Seimo ir savivaldybės tarybos nariais.

2.10.Rengti kultūrinius, sportinius, visuomeninius renginius, steigti ir koordinuoti skyriaus klubų (pagal interesus) veiklą.

2.11.Propaguoti ir aiškinti miesto bendruomenei LSDP programą, skleisti socialdemokratines idėjas.

2.12.Bendradarbiauti su kitų partijų skyriais, visuomeninėmis bei profesinių sąjungų organizacijomis, ypač ginant dirbančių žmonių interesus.

2.13.Spręsti kitus LSDP iškeltus uždavinius savivaldybės teritorijoje.

 

3.Narystė skyriuje. Rėmėjai.

3.1.Skyriaus nariai yra pagal LSDP statutą priimti į LSDP narius ir įrašyti į skyriaus grupių sąrašus, dalyvaujantys jų veikloje ir reguliariai mokantys nario mokestį.

3.2.Skyriaus narys gali atstovauti partijos skyriui tik gavęs skyriaus tarybos įgaliojimus.

3.3.Skyriaus narys gali siūlyti kandidatus į visus renkamus partijos organus, rinkti ir būti renkamu. Teisę būti renkamu narys įgyja po nepertraukiamų vienerių narystės LSDP metų. Vienerių metų narystės reikalavimas netaikomas renkant delegatus ar atstovus į visų lygių konferencijas, renkant naujai įsteigtos grupės pirmininką, pavaduotoją ar iždininką.

3.4.Skyriaus narys, pusę metų nemokantis nario mokesčio, negali balsuoti priimant sprendimus renkamų organų rinkimuose bei keliamas kandidatu valstybės (savivaldybės) institucijų rinkimuose.

3.5.Skyriaus narys be pateisinamos priežasties vienerius metus nedalyvaujantis grupės veikloje ir nemokantis nario mokesčio, grupės arba skyriaus finansų komisijos siūlymu, skyriaus etikos ir procedūrų komisijos sprendimu braukiamas iš partijos narių sąrašų.

3.6.Už LSDP programos, statuto ar šių įstatų nesilaikymą arba elgesį, žeminantį partijos vardą, partijos nariui gali būti skiriamos šios partinės nuobaudos: įspėjimas, papeikimas, pašalinimas iš LSDP.

3.7.Įspėjimą gali pareikšti skyriaus etikos ir procedūrų komisija, o pareikšti papeikimą arba pašalinti iš LSDP gali skyriaus taryba skyriaus etikos ir procedūrų komisijos siūlymu. Nesutinkantis su įspėjimu, papeikimu ar pašalinimu iš LSDP turi teisę per trisdešimt dienų, bet ne vėliau kaip per dvylika mėnesių kreiptis į LSDP etikos ir procedūrų komisiją. Tuomet galutinį sprendimą dėl įspėjimo ir papeikimo priima LSDP etikos ir procedūrų komisija, o dėl pašalinimo iš partijos jos siūlymu – LSDP prezidiumas.

3.8.Skyriaus nario, kuriam prasidėjo nuobaudos skyrimo procedūra, ir jis pareiškia norą išstoti iš partijos, narystė partijoje pasibaigia, kai pasibaigia nuobaudos skyrimo procedūra.

3.9. Partinės nuobaudos – įspėjimas ir papeikimas – galioja 12 mėnesių nuo sprendimo jas skirti priėmimo dienos. Skyriaus narys, turintis galiojančią nuobaudą, išskyrus įspėjimą, negali būti siūlomas į partijos renkamus organus arba keliamas partijos kandidatu visų lygių rinkiminėse kampanijose.

3.10.Skyriaus narys turi laikinai sustabdyti savo narystę partijoje dviem atvejais: jei to reikalauja įstatymas arba iki paaiškės jam keliamų kaltinimų pagrįstumas, ar bus paneigta asmenį (ir partiją) kompromituojanti informacija, tačiau ne ilgiau kaip dvylika mėnesių, skyriaus tarybos sprendimu šis terminas gali būti pratęstas. Pareiškimą šiuo klausimu, ne vėliau kaip per 15 dienų, narys raštu įteikia skyriaus tarybai arba LSDP prezidiumui. Neįvykdžius šio reikalavimo, partijos nario narystė partijoje gali būti sustabdyta iki 12 mėnesių. Skyriaus tarybos sprendimu šis terminas gali būti pratęstas. Sustabdyti partijos nario narystę partijoje gali skyriaus taryba skyriaus etikos ir procedūrų komisijos siūlymu. Narys, nesutinkantis su narystės sustabdymu gali kreiptis į LSDP etikos ir procedūrų komisiją, kurios siūlymu galutinį sprendimą priima LSDP prezidiumas. Asmuo, sustabdęs savo narystę, atstato ją tuoj pat, pateikdamas skyriaus tarybai pareiškimą bei atitinkamus dokumentus, kai pasibaigia nurodytasis sustabdymo terminas arba priežastis. Sustabdę narystę partijoje ne šio straipsnio nustatytais pagrindais laikomi išstojusiais iš partijos.

3.11.Skyriaus narys turi teisę išstoti iš LSDP, pareiškęs apie tai skyriaus ar grupės pirmininkui raštu, žodžiu arba apie tai pareiškęs viešai, arba Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijai. Narys laikomas išstojusiu iš LSDP, kai jo prašymą ar pareiškimą užfiksuoja grupės susirinkimas ar skyriaus taryba ar Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija.

3.12.Narys, išvykdamas į užsienį darbo ar tarnybos reikalais ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui, privalo apie tai pranešti partijos skyriaus grupės pirmininkui. Grupės pirmininko teikimu skyriaus taryba išbraukia tokį narį iš grupės narių sąrašo ir įrašo į atskirą laikinai išvykusių ir pateisinamai nedalyvaujančių LSDP veikloje narių sąrašą. Grįžęs ir už praleistą laikotarpį sumokėjęs nario mokestį narys vėl įrašomas į skyriaus grupės sąrašą. Nepranešęs apie šiame straipsnyje numatytą savo išvykimą ir nedalyvaujantis partijos veikloje daugiau kaip metus narys braukiamas iš partijos narių sąrašų.

3.13.Išstojęs iš partijos ar 17 straipsnyje numatyta tvarka išbrauktas iš partijos narių sąrašų gali po dviejų metų, o pašalintas – po trejų metų bendra tvarka vėl stoti į LSDP. Apie ankstesnę savo narystę jis privalo informuoti partijos skyriaus grupę, skyriaus tarybą.

3.14.Lietuvos Respublikos piliečiai, visuomeninės organizacijos, susivienijimai, judėjimai, pritariantys LSDP programai ir padedantys ją įgyvendinti bei pagal galimybes materialiai ar kitaip remiantys partiją, gali tapti skyriaus (grupės) rėmėjais. Rėmėjai (kolektyvinių rėmėjų atstovai) gali dalyvauti skyriaus (grupės) veikloje su patariamojo balso teise.

 

4.Skyriaus struktūra ir valdymas.

4.1.Skyriaus grupės.

4.1.1.LSDP skyriaus grupės sudaro organizacinį skyriaus pagrindą. Grupes sudaro ne mažiau 3 nariai, jas registruoja ir jų veiklą koordinuoja skyriaus taryba. Skyriaus grupė priima į partiją naujus narius, kurių priėmimą galutinai tvirtina skyriaus taryba, dalyvaujant kandidatui. Grupės veiklą reglamentuoja LSDP statutas ir šie įstatai.

4.1.2.Grupės pagrindiniai uždaviniai:

4.1.2.1.skleisti LSDP idėjas savivaldybės teritorijoje,

4.1.2.2.platinti ir skleisti LSDP spaudą, agitacinę medžiagą,

4.1.2.3.organizuoti gyventojų nuomonės tyrimą, inicijuoti gyventojų problemų sprendimus,

4.1.2.4.rengti paskaitas, kultūrinius, visuomeninius renginius,

4.1.2.5.dalyvauti visų lygių rinkimų kampanijose, parinkti ir pasiūlyti skyriaus tarybai atstovus į rinkimų (referendumų) komisijas, siūlyti kandidatus į savivaldybės tarybą, Lietuvos Respublikos Seimo ir Europos Parlamento narius, kandidatą į Lietuvos Respublikos Prezidentus. Taip pat siūlyti kandidatus į skyriaus ir LSDP valdymo organus. Padėti partijos remtiems Seimo, savivaldybių tarybų nariams jų praktinėje veikloje,

4.1.2.6.reguliariai rinkti nario mokestį,

4.1.2.7.plėsti narių ir rėmėjų skaičių,

4.1.2.8.domėtis grupės narių buitinėmis ir gyvenimo sąlygomis, prireikus suteikti reikiamą moralinę ir materialinę paramą, pasveikinti jubiliejų, švenčių proga, pareikšti užuojautą. Ypač didelį dėmesį skirti vyresnio amžiaus bei neįgaliems grupės nariams,

4.1.2.9.vykdyti visus LSDP vadovybės sprendimus bei nurodymus įgyvendinant LSDP programą.

4.1.3.Aukščiausias grupės organas yra grupės narių susirinkimas. Jis šaukiamas grupės pirmininko ar trečdalio grupės narių iniciatyva, bet ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius. Jame dalyvauja bent vienas LSDP skyriaus tarybos narys. Kas dveji metai grupės susirinkime renkamas grupės pirmininkas ir, jo teikimu, pavaduotojas bei iždininkas. Jais vienu metu negali būti skyriaus pirmininkas bei atsakingasis sekretorius.

4.1.4.Grupės susirinkimas:

4.1.4.1.išklauso pirmininko, pavaduotojo ir iždininko darbo ataskaitas,

4.1.4.2.svarsto nepasitikėjimo grupės pirmininku, pavaduotoju ar iždininku klausymus ir priima atitinkamus sprendimus,

4.1.4.3.svarsto ir teikia siūlymus aukštesniosioms LSDP institucijoms visais partijos veiklos, taktikos ir strategijos klausymais,

4.1.4.4.renka delegatus į skyriaus konferencijas.

4.1.5.Grupės pirmininkas pasirašo jos vardu dokumentus, atstovauja grupei, šaukia grupės narių susirinkimus, organizuoja LSDP programos, aukštesniųjų partijos institucijų bei grupės susirinkimų nutarimų įgyvendinimą, tvarko archyvą ir rūpinasi jo išsaugojimu. Kartą į pusmetį informuoja skyriaus etikos ir procedūrų komisiją apie narius, nesumokėjusius nario mokesčio.

4.1.6.Grupės pirmininko pavaduotojas tvarko grupės susirinkimų bei pirmininko, pavaduotojo ir iždininko pasitarimų protokolus, tvarko narių įskaitą, o taip pat pavaduoja pirmininką, jam nesant ar laikinai negalint eiti savo pareigų. Grupės susirinkimo sprendimu gali būti renkami keli pavaduotojai jų darbo funkcijas nurodant grupės nuostatuose.

4.1.7.Grupės iždininkas renka nario mokestį. Už surinktą nario mokestį atsiskaito skyriaus iždininkui ir pastoviai informuoja grupės pirmininką apie nario mokesčio surinkimą.

4.2.Skyriaus narių susirinkimas (grupių delegatų konferencija).

4.2.1.Aukščiausias skyriaus organas yra skyriaus narių susirinkimas arba grupių delegatų konferencija. Skyriaus taryba susirinkimą šaukia ne rečiau kaip kartą per pusmetį, o konferencija – ne rečiau kaip kartą per metus. Susirinkimą (konferenciją) šaukia skyriaus taryba savo iniciatyva arba reikalaujant partijos grupėms, jungiančioms nemažiau 1/3 skyriaus narių. Susirinkimo (konferencijos) sušaukimo iniciatoriai turi pateikti skyriaus tarybai paraišką, kurioje turi būti nurodytos susirinkimo (konferencijos) sušaukimo priežastys ir tikslai, pateikti pasiūlymai dėl darbotvarkės, vietos ir datos, siūlomų sprendimų projektai. Skyriaus susirinkimas (konferencija) turi įvykti per 30 dienų nuo paraiškos gavimo dienos. Jei per 10 dienų nuo susirinkimo (konferencijos) iniciatorių paraiškos gavimo dienos skyriaus taryba nepriėmė sprendimo sušaukti skyriaus susirinkimą (konferenciją), susirinkimas (konferencija) gali būti šaukiamas iniciatorių sprendimu. Delegatai renkami partijos grupėse pagal skyriaus tarybos nustatytas atstovavimo normas.

4.2.2.Skyriaus narių susirinkimo (konferencijos) išimtinė kompetencija yra:

4.2.2.1.svarstyti partijos politinės ir organizacinės veiklos klausimus, priimti atitinkamus nutarimus,

4.2.2.2.aptarti ir siūlyti LSDP tarybai kandidatus į Lietuvos Respublikos Seimo bei Europos Parlamento narius ir kandidatą į Lietuvos Respublikos Prezidentus,

4.2.2.3.tvirtinti partijos rinkimų programą vietos savivaldos rinkimams, pagal galiojančius įstatymus iškelti kandidatus į Panevėžio miesto savivaldybės tarybą,

4.2.2.4.kasmet išklausyti skyriaus tarybos, finansų komisijos, etikos ir procedūrų komisijos bei savivaldybės LSDP frakcijos ataskaitas,

4.2.2.5.kas 2 metai rinkti skyriaus pirmininką, jo teikimu pavaduotojus, tarybą, finansų komisiją bei etikos ir procedūrų komisiją, bei juos atšaukti anksčiau termino. Finansų komisijos bei etikos ir procedūrų   komisijos nariai negali būti renkami į tarybą. Skyriaus pirmininkas renkamas slaptu balsavimu. Kandidatams į skyriaus pirmininkus būtinas 2 metų nepertraukiamas partinis stažas,

4.2.2.6.aptarti ir siūlyti kandidatus į LSDP vadovaujančius organus,

4.2.2.7.svarstyti LSDP vadovaujančių organų siūlomus projektus, siūlyti pataisas jiems,

4.2.2.8.priimti, pildyti, keisti skyriaus įstatus,

4.2.2.9.tvirtinti skyriaus veiklos planus.

4.2.3.Skyriaus narių susirinkimas (konferencija) vedamas prisilaikant reglamento, patvirtinto skyriaus tarybos.

4.2.4.Gali suteikti skyriaus Garbės pirmininko vardą.

4.3.Skyriaus taryba.

4.3.1.Skyriaus tarybą sudaro skyriaus pirmininkas, jo pavaduotojai, miesto tarybos socialdemokratų frakcijos nariai, politinio pasitikėjimo pareigūnai, grupių, turinčių daugiau kaip 10 narių, pirmininkai ir kiti skyriaus nariai.

4.3.2.Skyriaus tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą per mėnesį ir pravedami vadovaujantis skyriaus tarybos posėdžio darbo reglamentu. Posėdį šaukia skyriaus pirmininkas savo iniciatyva arba reikalaujant 1/3 tarybos narių. Tarybos posėdžio iniciatoriai turi pateikti skyriaus pirmininkui paraišką, darbotvarkės, vietos ir datos, siūlomų sprendimų projektai. Skyriaus tarybos posėdis turi įvykti per 20 dienų nuo paraiškos gavimo dienos. Jei per 10 dienų nuo posėdžio iniciatorių paraiškos gavimo dienos skyriaus pirmininkas nepriėmė sprendimo sušaukti skyriaus tarybos posėdį, jis gali būti šaukiamas iniciatorių sprendimu.

4.3.3.Skyriaus tarybos kompetencija:

4.3.3.1.pirmininko teikimu skiria atsakingąjį sekretorių, iždininką ir rinkimų štabo vadovą. Tvirtina savivaldybės tarybos LSDP frakcijos seniūną (pirmininką),

4.3.3.2.organizuoja partijos nutarimų vykdymą, teikia visapusišką informaciją skyriaus nariams, registruoja partijos grupes, koordinuoja jų veiklą, tvarko partijos narių ir rėmėjų apskaitą, išduoda LSDP nario bilietus,

4.3.3.3.organizuoja rinkimų (referendumų) kampanijas,

4.3.3.4.nuolat teikia rekomendacijas ir siūlymus partijos remiamiems savivaldybės tarybos nariams, talkina LSDP remiamiems Seimo nariams,

4.3.3.5.aptaria ir priima sprendimus dėl partijos kandidatų į savivaldybės mero, mero pavaduotojų, administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojų pareigas pateikimo LSDP frakcijai savivaldybės taryboje,

4.3.3.6.kasmet tvirtina skyriaus lėšų panaudojimo ataskaitą,

4.3.3.7.steigia ir registruoja nuolatines skyriaus komisijas, klubus bei tvirtina jų darbo nuostatus,

4.3.3.8.tarp susirinkimų (konferencijų) priima sprendimus skyriaus vardu,

4.3.3.9.svarsto skyriaus etikos ir procedūrų komisijos sprendimus ir priima atitinkamus nutarimus,

4.3.3.10.priima sprendimus dėl koalicijų su kitomis partijomis ir politinėmis organizacijomis sudarymo savivaldybės taryboje.

4.3.4.Skyriaus tarybos posėdžiuose balso teisę turi posėdžiuose dalyvaujantys Panevėžio miesto savivaldybės tarybos nariai, išrinkti nuo LSDP, jeigu jie nėra skyriaus tarybos nariai.

4.3.5.Skyriaus pirmininkas vadovauja skyriaus tarybai, prezidiumui, duoda pavedimus savo pavaduotojams, atsakingajam sekretoriui, iždininkui, tarybos nariams. Skyriaus ir skyriaus tarybos vardu pasirašo visus dokumentus. Skyriaus pirmininkas yra atsakingas už informacijos pateikimą LSDP pirmininkui, tarybai, prezidiumui ir partijos tarybos sekretoriatui. Jam negalint eiti savo pareigų, jo įgaliojimus iki susirinkimo (konferencijos) taryba gali suteikti vienam iš pavaduotojų. Jeigu iki suvažiavimo lieka daugiau nei šeši mėnesiai, per mėnesį turi būti sušauktas neeilinis susirinkimas (konferencija), kurio metu išrenkamas kitas skyriaus pirmininkas.

4.3.6.Skyriaus atsakingasis sekretorius organizuoja skyriaus susirinkimų (konferencijų) ir tarybos  posėdžių pravedimą, protokolavimą, koordinuoja skyriaus bei partijos organų nutarimų vykdymo kontrolę, formina naujų narių priėmimą, tvarko siunčiamą ir gaunamą korespondenciją, organizuoja partijos nario bilieto įteikimą, koordinuoja svarbių datų paminėjimą, jubiliatų sveikinimus, organizuoja LSDP ir skyriaus padėkos bei sveikinimo raštų įteikimą, tvarko narių įskaitą, elektroninį narių registrą, vykdo skyriaus raštvedybą ir archyvo tvarkymą, jo saugumą ir atidavimą Valstybės archyvui. Vykdo skyriaus patalpų priežiūrą, sekretoriato aprūpinimą techninėmis priemonėmis.

4.3.7.Skyriaus iždininkas organizuoja nario mokesčio rinkimą, tvarko banko dokumentus, apmoka einamąsias skyriaus išlaidas, ne rečiau kaip kartą per pusmetį sudaro skyriaus lėšų ataskaitas ir pateikia skyriaus finansų komisijai, kartu su pirmininku pasirašo skyriaus finansinius dokumentus.

4.4.LSDP frakcija miesto Taryboje.

4.4.1.Pagal LSDP sąrašą išrinkti Panevėžio miesto savivaldybės tarybos nariai Tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka sudaro LSDP frakciją miesto taryboje ir teikia skyriaus tarybai tvirtinti frakcijos seniūno (pirmininko) kandidatūrą. Gavus skyriaus tarybos pritarimą, į frakciją priima kitus miesto savivaldybės tarybos narius.

4.4.2.LSDP nariai priklausantys partijos frakcijai savivaldybės taryboje, privalo nuolat derinti savo veiklą su skyriaus taryba, atsižvelgti į jų rekomendacijas ir pasiūlymus, apie savo veiklą tarybą informuoti kiekviename jos posėdyje.

4.4.3.LSDP frakcijos seniūnas (pirmininkas) už darbą savivaldybės taryboje atsiskaito skyriaus susirinkimui (konferencijai).

4.4.4.Jei LSDP remtas savivaldybės tarybos narys nevykdo partijos ar skyriaus rinkimų programos ir nesilaiko LSDP statuto ar skyriaus įstatų reikalavimų, tai partijos skyriaus tarybos sprendimu jis gali netekti partijos paramos ar būti pašalintas iš partijos.

4.5.Skyriaus finansų komisija.

4.5.1.Skyriaus finansų komisija atlieka ūkinės – finansinės veiklos analizę ir kontrolę, vadovaujasi priimtais nuostatais, patvirtintais skyriaus tarybos.

4.5.2.Skyriaus finansų komisiją renka skyriaus susirinkimas (konferencija) visai kadencijai. Jos nariais negali būti renkami skyriaus tarybos nariai.

4.5.3.Skyriaus finansų komisija išsirenka pirmininką, jo teikimu – pavaduotoją.

4.5.4.Skyriaus finansų komisija ne rečiau kaip kartą per pusę metų tikrina skyriaus finansų apskaitą, atskaitomybę, nario mokesčio mokėjimą, partijos lėšų ir turto panaudojimą. Partijos narius, nemokančius nario mokesčio, perduoda svarstyti skyriaus etikos ir procedūrų komisijai.

4.5.5.Kasmet skyriaus susirinkimui (konferencijai) pateikia skyriaus lėšų panaudojimo ataskaitą.

4.6.Skyriaus etikos ir procedūrų komisija.

4.6.1.Skyriaus etikos ir procedūrų komisiją renka skyriaus susirinkimas (konferencija) visai kadencijai. Jos nariais negali būti renkami skyriaus tarybos nariai.

4.6.2.Skyriaus etikos ir procedūrų komisija išsirenka pirmininką, o jo teikimu – pavaduotoją.

4.6.3.Skyriaus etikos ir procedūrų komisija:

4.6.3.1.nagrinėja partijos narių, partijos organų pareiškimus, skundus ir kitą informaciją apie skyriaus partijos narių elgesį, drausmę, nario mokesčio nemokėjimo priežastis ir priima sprendimus dėl nuobaudų skyrimo,

4.6.3.2.nagrinėja LSDP statute ir skyriaus įstatuose numatytų procedūrų ir bendrųjų organizacinių nuostatų pažeidimo atvejus ir priima sprendimus dėl jų taikymo pagrįstumo ir teisingumo. Nesutinkantieji su sprendimu turi teisę per trisdešimt dienų, bet ne vėliau kaip per dvylika mėnesių kreiptis į LSDP etikos ir procedūrų komisiją, kuri priima galutinį sprendimą,

4.6.3.3.nagrinėja žiniasklaidos publikacijas apie LSDP narių netinkamus poelgius ir priima sprendimus,

4.6.3.4. Komisijos pirmininkas dalyvauja skyriaus tarybos posėdžiuose.

4.6.4.Skyriaus etikos ir procedūrų komisija atlieka skyriaus konferencijos mandatų komisijos funkcijas.

 

 5.Bendrosios organizacinės nuostatos.

5.1.Skyriaus ar grupių susirinkimai yra teisėti, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip1/3 narių, konferencijos – kai dalyvauja 2/3 delegatų. Partijos grupių, kurios narių skaičius ne didesnis nei 10, susirinkimas teisėtas, kai dalyvauja ne mažiau kaip pusė jos narių. Kitų renkamų organų posėdžiai yra teisėti, kai juose dalyvauja daugiau kaip pusė išrinktų narių. Visi nutarimai priimami daugiau kaip pusės dalyvaujančiųjų balsais.

5.2.Atviro balsavimo metu, prieš priimant sprendimus ir nutarimus, patikslinamas dalyvaujančiųjų skaičius, o slapto balsavimo metu jis nustatomas pagal išduotų biuletenių skaičių. Abiem atvejais dalyvaujančiųjų skaičius turi būti ne mažesnis negu susirinkimo (konferencijos) teisėtumo reikalavimai (kvorumas). Visuose renkamuose organuose atviro balsavimo metu balsams pasiskirsčius po lygiai lemia pirmininko balsas.

5.3.Renkant skyriaus ar grupės pirmininkus, laikomas išrinktas asmuo, surinkęs daugiau kaip pusę visų susirinkime ar konferencijoje dalyvaujančiųjų balsų. Jei pasiūlyti vienas  arba du kandidatai ir nei vienas jų negauna balsų daugumos, kandidatai siūlomi iš naujo, vyksta nauji rinkimai ir išrinktu laikomas pagal šio straipsnio pirmos dalies reikalavimą. Kai nė vienas kandidatas nesurenka daugumos balsų, rengiamas antras balsavimo turas. Tuomet balsavimui pateikiami du pirmajame balsavimo ture daugiausiai balsų surinkę kandidatai, o išrinktu laikomas asmuo, surinkęs daugiau balsų. Jeigu antrajame ture abu kandidatai gauna vienodai balsų, rinkimai rengiami iš naujo.

5.4.Renkant kolegialius valdymo organus, išrinktais laikomi iš anksto nustatytas skaičius kandidatų, kurie surinko daugiausia balsų. Jeigu keletas kandidatų surinko tiek pat balsų, tuomet kolegialaus valdymo organo narių skaičius padidinamas taip, kad į jį patektų visi surinkę praeinantį balsų skaičių.

5.5.Visuose renkamuose organuose bei dalyvaujančių rinkimuose kandidatų sąrašuose vienos lyties atstovų skaičius negali viršyti 60%. Rinkimų sąrašuose kandidatai išdėstomi taip, kad kiekviename penketuke nebūtų daugiau kaip 3 vienos lyties atstovai, o kiekviename dešimtuke būtų jaunimo (iki 35 m.) atstovai.

 

 

6.Skyriaus lėšos ir turtas.

6.1.LSDP skyriaus turtą sudaro: lėšos, įsigytas arba paaukotas inventorius ir įrengimai bei nekilnojamas ir kitas įstatymais nedraudžiamas turėti turtas.

6.2.Skyriaus lėšas sudaro:

6.2.1.nario mokestis,

6.2.2.piliečių dovanotos lėšos,

6.2.3.leidybinės veiklos pajamos,

6.2.4.kitos teisėtai gautos lėšos.

6.3.LSDP narys moka 1 proc. savo pajamų, atskaičius mokesčius. Partijos nariai, dėl objektyvių priežasčių negalintys mokėti nustatyto dydžio nario mokesčio, skyriaus tarybai (prezidiumui) nutarus, moka ne mažiau kaip 0,3 Euro. per mėnesį.

6.4.LSDP nario mokestis mokamas paprastai kas mėnesį, bet nerečiau kaip kartą per ketvirtį grupių iždininkams arba skyriaus iždininkui. Skyrius už kiekvieną įskaitoje esantį narį LSDP tarybai perveda po 3 Eurus per metus.

6.5.Visos LSDP skyriaus lėšos skiriamos jo veiklai finansuoti, reikalingam inventoriui bei kitam turtui įsigyti.

 

7.Skyriaus narių klubai.

7.1.Skyriaus klubai gali būti steigiami laisvai pasirinktu principu, kai atsiranda ne mažiau kaip 3 partijos nariai, kuriuos vienija bendri interesai. Klubai registruojami skyriaus taryboje.

7.2.Skyriaus klubas veikia pagal jo narių susirinkime priimtus nuostatus, patvirtintus skyriaus taryboje.

7.3.Skyriaus klubo (klubo tarybos) pirmininkas dalyvauja skyriaus tarybos posėdyje su patariamojo balso teise.

 

8.LSDP ir kitos organizacijos.

8.1.LSDP skyrius teikia paramą Lietuvos socialdemokračių moterų sąjungos, Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos ir Lietuvos sakaliukų sąjungos veiklai Panevėžyje.

8.2.LSDP skyrius remia socialdemokratines organizacijas ir bendradarbiauja su kitomis miesto, Lietuvos ir užsienio demokratinėmis partijomis, organizacijomis ir judėjimais. Visokeriopai padeda savarankiškoms profesinėms sąjungoms ir remia jų veiklą.

 

Įstatai papildyti ir pataisyti skyriaus konferencijoje 2015-11-11

 

LSDP Panevėžio skyriaus pirmininkas                                                    Donatas Degenis